tlhIngan-Hol Archive: Fri Apr 24 15:44:57 2009

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: In the interest of promoting disscussion

MorphemeAddict (MorphemeAddict@wmconnect.com) [KLI Member] [Hol taghwI']In a message dated 4/24/2009 11:20:20 Eastern Daylight Time, 
qurgh@wizage.net writes:

> žê£jÃ?aþâ??*h9HŽò2j6Ã?ÿú®®NÅ?Zâü

> kÃ?Â?öÃ?OZ·]ÿÃ?â?¬ üIbÃ?¦Ã?¶Ã?Ã?·§qï㊦£þ-â?¢Â¨Â¥Ã½Ã?&ÿ

> èµïÿ7ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ�öÿÿÿÿÿÿÿ�ÿÿ�ÿ�ÿ?ÿÿüÿý

> ÿÿÿÿÿÿóý¿ÿÿÿÿÿÿÿ�ÿÿÿÿÿÿÿÿgÿÿÿÿÿüÿoÿÿÿöÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿêÿOÿÿÿÿ¯ÿñú8ÿÿÿÿg
> ÿÃ?ÿÿÿøÿÿÿÿÂ?    ÿÆ?øÿn¿Ã?ÿÿÿÂ?ïÃ?ÿùÃ?ÿÿÿþ¿ÿÿÿÿÆ?øÿÿÿáÃ?ÿÿÿÿÿŸñÿÿûÿÿÿÿüoÿÿèâÿÿÿþzÿg
> ÿÿÿÿã�ÿÿ7ÿÿÿÿÿbÿk�ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿã[ÿÿÿÿá·ÿçý_ÿÿÿÿŸÿÿ�ÿþrÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿúÿÿÿÿ
> ÿÿÿÿÿÃ?ýéÿÿÿÿÿÿÿÿÿãþrÿÿÿûÿÿÿÿÿãÿÿÿÿÿóÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿâ??â??ÿÿÿÿýŸÿÿÿçÿÿãâ??ÿÿÿ
> ÿÿÿÿÿþ8äþ¿ÿýâ??kþÿþâ?¢Ã¿Ã¿Ã¿Ã¾Å¸Ã¿Ã¿Ã¿Ã¿â?¡Ã¿Ã¿â?¡9Ã?

> ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ/ÿÿøÿÿÿ¡ÿÿÿëÿÿÿÿçÿ¯ÿÿÿÿÿÿÿþOÿÿÿÿ�ñÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ�öÿý¨ÿ�ÿÿÿÿ�ÿ
> ÿëÿøñÿÿÿÿ�ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿ�ÿÿÿÿÿ�ö£¿ÿ�ÿ?ÿýŸÿÿÿÿÿ5ÿÿüÿÿÿÿ�øÿÿÿÿ�ÿ�ÿüÿÿÿÿÿüÿÿ
> ?îýïÿ�ÿÿÿÿÿÿøâÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿù¯ÿÿÿþ�öÿÿÿåþ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ�ÿ�ÿÿÿþ?ïÿüã�ÿÿý

> óþ_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿðþ?æþÿÿïÿ�±ÿÿÿÿÿï[ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýoÿÿÿÿ�ÿ�ÿõÿÿÿ
> ÿÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ�ûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
> ÿÿýÿ_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

> 

qurgh,
jaS QInlIj yIlI'qa'

lay'tel SIvten

Back to archive top level