tlhIngan-Hol Archive: Tue May 01 10:27:13 2007

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

qatlh chanDaq ghIr pemHov?

Doq (doq@earthlink.net)<<*Zelda*: choS voDleH puqloD>> 'oH De'wI' Quj vItIvqu'bogh. Qujvam  
vIQujtaHvIS Quj pemHov ghIrlI'. ram Qu' vIghaj. vaj ram vIloS. pemHov  
vIbej. 'IHqu'. Doj Qujvam qo'.

HaSta vInuD. pemHov vIbejtaHvIS chanDaq vIQeq 'e' mu'agh HaSta De'.  
mumer ngoDvam.

*Game Cube*vaD Qujvam mung ghunlu'. 'etlh lo'DI' <<Link>>, reH poS  
ghop lo', 'ach SeHwI' pImqu' lo' *Wii*, 'ej nIH ghop lo' HochHom  
QujwI'pu', vaj nIH ghop lo'nISchoH <<Link>>. choHvam poQDI'  
ghunwI'pu' pIn, tlhoS rIn Quj. nom Quj choHnISmoH ghunwI'pu'.

<<Link>> choHlu'meH Qu' Qatlh law' Quj 'u' choHlu'meH Qu' Qatlh puS.  
vaj chanDaq ghIrchoH pemHov.

Daj, qar'a'?

Doq

Back to archive top level