tlhIngan-Hol Archive: Thu Dec 27 00:07:40 2007

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

jIqab :)

qa'vaj (darqang99@gmail.com)--
pa' botlhDaq ba' tlhIngan loD. quSDaq ba'. *Qan 'oH pongDaj'e'. *QanDaq Sum
cha' tlhIngan 'avwI'. *Qan lu'av. betleH 'uch Hoch 'avwI'.
pa'vam 'el tlhIngan Duy potlh. qaStaHvIS poH ngajqu' *Qan nuD Duy. ghIq pa'
reD ghoS. pa' reDDaq nuH law' tu'lu'. pa' reDDaq nuHmeyvam nuDtaHvIS Duy
*QanvaD jatlh. <<De' potlh vInej. ngoDvam DaSovchu' 'e' vIHar, *Qan>>
jatlh.

pa' reDvo' betleHDaj jotlh Duy. *Qan ghos. *QanvaD jatlhtaH. jatlh
<<latlh vIHar. De' vInejbogh DaSov je 'e' vIHar. chaq jIHvaD De'vam
Da'angchugh bIyIntaH.>>

DuyvaD jatlh *Qan. jatlh <<De' potlh Danej 'e' vISov. 'a De' Danejbogh
vISovbe'chu'. vaj SoHvaD vI'angba'laHbe'>>

<<Do'Ha'. DaH chay' bIyIntaH?>> jatlh Duy.

<<De' Danejbogh vISovbe'. 'a De' Danejbogh bop wa' ngoD 'e' vISov>> jatlh
*Qan.

<<ngoDvam yI'ang!>> jatlh Duy.

<<De' Danejbogh Sov wa' loD net Sov>> jatlh *Qan.

<<net Sov'a'? net Sov'a'? ngoDvam vISovbe' jIH. loDvam yIngu'!>> jatlh Duy.

<<pongDaj vISovbe'. qab vIghovlaHbe'. 'a loDvam Dangu'laH. De' Danejbogh
Sov chom ghaHbogh HoD'e'>> jatlh *Qan.

(lut poHvam, naDev SubejnIS: )
http://www.youtube.com/watch?v=rfh4Mhp-a6U

<<chom ghaHbogh HoD'e' vISamnIS'a'>> jatlh Duy.

<<HIja'. chom ghaHbogh HoD'e' Datu'pu'DI' De'lIj Sovbogh loD'e' Datu'pu'>>
jatlh *Qan.

<<teH'a' ngoDvam>> jatlh Duy.

<<teH>> jatlh *Qan.

<<Hmmmm. nItebHa' Suv vavlI' vavwI' je. Batlh Suv vavlI' net Sov.
qaHarqang. qatlhabmoH. bItlhab. naDevvo' DaghoSlaH. yIghoS!>> jalth Duy
potlh.

pa'vo' ghoS *Qan. qaspu'DI' poH ngaj ghoS je 'avwI'pu'. pa' reDDaq ghosqa'
Duy. nuH law' nuD. pa' reDDaq betleHDaj lanrup. pay' mev. nom tlhe'.

jach Duy. <<yImev! yImev!>> jatlh.
jachtaH. <<chom vIyu'nIS pagh HoD vIyu'nIS. jISovbe! jISovbe!>> jatlh.

rav'eq bejchoH Duy. jach. <<Qaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan!> jatlh.


-- 
qa'vaj
qo'lIj DachenmoHtaH


Back to archive top level