tlhIngan-Hol Archive: Sun Dec 23 20:53:17 2007

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

naDev Qu'wIj vIlujlI'. jInIDqa'.

Doq (doq@embarqmail.com)tlhIngan Hol vIjatlh 'e' vItIvqu'. laHwIj vIDub vIneH. pab chutmey  
vItIvbe'. jIghoH 'e' vItIvbe'.

jItIv'eghmeH naDev jIHlI'. naDev jItIv'eghlaHbe'chugh, jItlheD.

qaStaHvIS DISmey law' nIteb tlhIngan Hol vIjatlh. mu'mey laDlu'be'bogh  
vIghItlh. naDev maja'chuqlaH tlhIngan Hol wIjatlhtaHvIS 'e' vIpIH,  
'ach qub 'eb. roD DIvI' Hol lo' jeSwI'pu'. roD ghoH jeSwI'pu' DIvI'  
Hol lulo'taHvIS.

jISaHbe'. tlhIngan Hol vIjatlh vIneH neH. jItIv'eghmeH poH vInob.  
jIghoHnISchugh, poH vInobqangbe'choH.

jIQeHbe'. munuQ neH ghu'. vInuQlu'meH naDev jIHtaH'a'?

jItlhob'eghnIS, ghIq jIwuqnIS. Huch 'oHchugh poH, jImIpbe'.

Doq

Back to archive top level