tlhIngan-Hol Archive: Wed Dec 12 18:31:26 2007

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: 'ISqu' <<Dao>>

qa'vaj (darqang99@gmail.com)On 12/12/07, Agnieszka Solska <agnpau1@hotmail.com> wrote:
>
> ja' qa'vaj, ghel:
>
> >'ISqu' <<Dao>> paq lulIng 'e' lunab'a' tlhIngan Hol yejHaD, 'ISqu' joq?
>
> paqvam lIng tlhIngan Hol yejHaD 'e' lay' 'angghal. ghItlhwIj lIngbeHmoHta'
> ghaH. qen paq yorvaD HaSta DIjta' DIjwI' noy. tugh paqvam lIngchoHlu' 'e'
> vItul 'ach lumlaw' 'angghal. meq vISovbe'.
>
>
> maj. qatlho'.  wIje'laH 'e' vItul.
taHbe' tlhIngan Hol yejHaD qaStaHvIS DIS puS 'e'  vIHar.  not tlhIngan
<<Dao>> wItu' 'e' vIpIH.
'a qen ngabHa' 'angghal.  taHlaw' tlhIngan Hol yejHaD. vaj DuHchoH paqlIj
je'meH 'eb 'e' vISIv.

<<Dao>> vIparHa'qu'.-- 
qa'vaj
qo'lIj DachenmoHtaH


Back to archive top level