tlhIngan-Hol Archive: Sun Sep 15 15:32:20 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

AW: ropqu'qa' be'nalwI' vavcha' ben "cancer"-mo Hegh je vavwI'.
qaStaHvIS cha'maH DIS roppu', 'ach luvorlaHbe' Qelpu'.
qaboQlaHchugh, HISovmoH.

nI'taQ
yInajQo' - yIvang!
www.geocities.com/TPaichaSorik


-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von:	Agnieszka Solska [SMTP:agnpau1@hotmail.com]
Gesendet am:	Sonntag, 15. September 2002 20:28
An:	tlhIngan-Hol@kli.org
Betreff:	Re: ropqu'qa' be'nalwI' vav

lab ghunchu'wI':

: cha' ben ropchoH be'nalwI' vav.  [...]
: 'ach tuyajbogh tlhIH Saja'pu' vIneH.  ngaqraj vIpoQbe'...'ach
: cheqelchugh Satlho'.

Do'Ha' lI'be' ngaqwIj. 'ach ghu'raj vIyaj. cha' ben' "cancer"-mo'
Hegh vavwI'. ropDaj 'ollu'DI' qaStaHvIS wej jar neH yIn.
Saqelbej jIH.

'ISqu'
_________________________________________________________________
Chat with friends online, try MSN Messenger: http://messenger.msn.comBack to archive top level