tlhIngan-Hol Archive: Tue Sep 10 15:55:04 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: mu'mey chu' vIqeq
>> tor? chaq toS Duj??
>> mu'vam vIHutlh'a'?
>
>Salqu'ba' Duj.  SalmeH Duj, chung 'ej ghIq tor.

jIyajchu'. 'ej mu' chu' vISamta'.
mu' qawlu'meH Dun mu'tlheghlIj.

Quvar.
Back to archive top level