tlhIngan-Hol Archive: Sun Sep 01 14:18:47 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: DotlhwIjjIjach:
> 'Iq De'!

ja' jIqel:
>vay' vImawchugh, jItlhIjqu'bej.

jIH chomawbe'.  "TMI flag" 'ang jup neH 'e' DaHarbe''a'?

-- ghunchu'wI'


Back to archive top level