tlhIngan-Hol Archive: Wed Oct 09 06:13:53 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

HutvaghtoH, mu' chu' 'ang matlh. majQa'! 'ach jISIv. chay' mu'vam lo'lu'? DIp 
'oH'a'? jachmeH mu' (exclamation) 'oH'a'? qar'a' lo' wa', lo' cha' ghap?

lo' wa':

tInbogh vaS qoDDaq yIt 'e' nID tlhIngan. 'ach yItmeH Qatlh. (?) qevqu' ghot 
law'/(?) Daq luqevqu' ghot law'. tlhIngan yIvbej ghom'a' 'ej pe'vIl 
mu'qaDmey bachchoH ghaH, jatlh: <Qu'vatlh! Hu'tegh! baQa'! Hutvagh!>

lo' cha':

Hutvaghmo' nom yItlaHbe' tlhIngan.


(?): lugh'a' mu'tlheghmeyvam?

'ISqu'


_________________________________________________________________
Chat with friends online, try MSN Messenger: http://messenger.msn.comBack to archive top level