tlhIngan-Hol Archive: Thu Mar 14 23:10:26 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

mova' 'aqI' ruStaqqen Sayu', qeylIS bang vIqeltaHvIS. jangneSmo' SuStel,
bomvam vIjonlaH.  SeQpIr Sonnet bom rur 'e' vIHech.

taghwI'pu': peghuH! jIpabbe'pu'.

petIv!jIlulpu'DI' qaghItlh, luqarawI'
'ej che'ronna'Daq Hom vIgho'taH reH.
porghlIj vIlarghqa'law' jInajpu'DI'
'a bangwI'vo' jIHopqu' wo' choqmeH.

DaH QamchIyDaq bISuvchu' 'e' vIlegh.
jIbuSlaHbe' 'ej chuqmajmo' jIQeH
'ach yayvaD batlhvaD DuHHa'bej qachegh
vaj mangmeyDaq jIratlhtaH wo' choqmeH.

maHubchuqvIS jajvetlh jIHeghrupchu'
'a muboghqa'moHpu' parmaqlIj neH.
lutmaj qonlu'pu'be' qalay'taHqu'
'a wej Qu''a' vIchavta' wo' choqmeH.

DaH may' bomlIj je Qoy. QIn vIbaq.
toH! wo' choqmeH mova' 'aqI' ruStaq!Back to archive top level