tlhIngan-Hol Archive: Wed Jan 23 16:23:02 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Ho'Du'wIjDaHjaj po, nujwIjvo' cha' Ho'Du' teq Ho' Qel.  poS pIrmuS 'aqroS je Ho'Du' 
chorghDIch bIH. pongmeH <Sov Ho'> jatlh Human.

non Ho'Du'vetlh jatlh Qel. 'ej loQ qIj 'e' vIleghlaH. lo'laHbe' jatlh 
Qel. HotHa'chuq 'ej Qatlh Say'moHmeH Qu'. tI'laH Qel 'ach ru'. qaSpu'DI' 
loS DIS tI'nISqa'. 'ej nujwIjDaq baS vIneHbe'. vaj jIwuq. 'ej 
jIwuqHa'be'bej. teqnISlu'.

'oy'be'meH mIw, HerghwI' lo' Qel. 'oy'be'chu' 'ach wab chuS vIQoy, Ho' 
ghorDI' Qel.  teqmeH, Hom, Ha'DIbaH je pe' Qel. Hom pe'taHvIS, He'. 
meQbogh jIb rur. Huj. jIb rurbe'chu' Ho' Hap, 'ach nIb pIw. nujwIjDaq 
Qargh tI'meH SIrgh lo' Qel. qaSpu'DI' Hogh vIteqnIS jatlh. wa' SIrgh 
DateqmeH jIcheghnIS'a'? jIjatlh. vIpe'laH jIH. mIw vISov. Qochbe'choH 
Qel. mumer. motlh le' chaH 'e' luQublaw' Qelpu'. 'ach leng 'utbe' 
SIQbe'meH SID mIw nap ruch SID 'e' laj Qelvam. maj.

DaH HotlaHbe'taH wuSDu'wIj jatwIj je, 'ej 'Iw vIbol. qaStaHvIS cha'maH loS 
rep muD Duj vIchIj net tuch.

rInDI' mIw, jI'IQchoH. Ho'Du' lIng porghwIj 'ej lulellu'be'meH 'uchqu'. 
Ho'Du'vaD jIQoS jIjatlh vIneH. vImaghlaw'pu'. ngaSwI'HomDaq cha' Ho'Du' 
vIghaj. nujwIjDaq DaH wejmaH Ho'Du' vIghaj. vIQorgh.

SKI: Qov got her wisdom teeth out.Back to archive top level