tlhIngan-Hol Archive: Thu Jan 03 16:34:01 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: jIDevmo' 'oy' vISIQ> vaghHu' machegh be'nal jIH je.
> loSHu' QIn vIHev. rInta' HolQeD chu'.
> wejHu' vISuqmeH Suy vISuch. Hoch HolQeDmey ghaj wa' ngaSwI' tIn. 'ughqu'.
> jIDoghqu' 'ej vIwoH. DubwIj vIrIQmoH.

Do'Ha'. DubwIj vIrIQmoH je, 'ach jImI'taHvIS vIrIQmoH. "Spasm" 'oH. mu'vam 
vIyajHa'pu'. SIbI' 'oy' 'ej tugh mev 'e' vIpIH, 'ach QIt 'oy'choH 'ej qaStaHvIS 
wej jaj 'oy'taH.

jI'oy'mo' qaStaHvIS cha' jaj manga'chuqbe' bangwI' jIH je. ngoDvam qay' 
law' 'oy'wIj qay' puS, 'ach wa'Hu' ram jIbelqa'. qay'be'.

DaH yInwIj vItIvchu'.

tugh jISaw. wej, jaj'a' wIwIvta'.

HutHu' *Philadelphia*Daq bangwI' qorDu' wISuch. maSopchu'. mabom. law'qu' 
qorDu'vam nuvpu' 'ej bomchu' HochHom. *Christmas carols* DIbom.

chorghHu' maSuchtaH. maSopqa'chu'. cha' *piano*'a' lo' 'ej *Handel's Messiah* 
wIbom.

SochHu' machegh. pov jIvumnIS. jIvumta'DI' malengrupchoH.

javHu' *North Carolina* wIghoS. maghIQ. Sum bIQ'a'. qaStaHvIS wej jaj mabuD. 
maSopchu'. bangwI' vItlhob. jIjatlh HInay. bel. laj.

vaghHu' cha' jar maSovchuqchu' bangwI' jIH je. malop. maSopchu'.

loSHu' qoSwIj wIlop. maSopchu'. 

wejHu' loQ maleng ghIq mamI'choH. ramjep malop.

cha'Hu' mamI'lI' 'ach DubwIj vIrIQmoH. 'oy'wIj vISIQtaHvIS QoQ 'eychu' 
vItIv 'ej mI'taH juppu'wI' 'e' vIbej. qay'be'. 'oy'wIj vISaHbe'. juHDaq wIchegh.

wa'Hu' jIvumqa'. motlhchoH yIn 'ach jIbeltaH. QaQ yInvam. muQorgh bangwI'. nom 
jIpIvchoHlI'.

> cha'Hu' vIvIHlaHbe'. jIQuchHa'qu'.

Do'Ha'. 'ach bISIQba'ta'. maj.

> wa'Hu' vIvIHlaHbe'qa'. jIQuchHa'qu'qa'.

Do'Ha'. bIQ tujqu'Daq yIlan'egh. yIratlh. bIrchoHDI' bIQvo' yIHaw'. tujchoHmeH 
yIvang. yIQtaHmeH yIvangQo'.

> DaHjaj loQ vIvIH 'ej HocH HolQeDmey vIngeH.
> wa'leS chaq vIvIHchu' 'ach 'e' vIHonqu'.

bIvIHchoHchu' qatlh 'e' DapIH? not bIvIHlaHchu'. 

SoHvaD bomHom vIqon:

Do 'oHbe' porghlIj Qu'.
belvaD neH DachenmoHlu'.

SKI: Lawrence is built for comfort, not for speed.

> SKI: Lawrence hurt his back, but the new issue of HolQeD has been mailed out.

charghwI'Back to archive top level