tlhIngan-Hol Archive: Tue Feb 19 20:49:15 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: KLBC: {'ej},{qoj},{pagh} + {-bogh}ja' 'ISqu':
>mojaq {-bogh} ghajbogh cha' wotmey'e' lurarlu'meH
>{'ej},{qoj}{pagh} joq lo'laH'a' vay'?

HIja', 'ach latlh yIlIjQo':  <'ach> Dalo'laH je.

-- ghunchu'wI' 'utlh


Back to archive top level