tlhIngan-Hol Archive: Tue Feb 19 17:27:49 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

RE: jaS jIcheghqonwI':

> vaj not DIvI' Hol SovlIj chegh'a'? Do'Ha'.  chaq
> juSDI' poH chegh SovlIj.

charghwI':

> 'etlh jej vIghajtaHvIS qatlh jIpe'meH mupwI' 'ugh vIlo'nIS? yap tlhIngan Hol.

yap 'ej pov. Dalo'qangchu'taHmo' QaQbej ghu'.

pagh


Back to archive top level