tlhIngan-Hol Archive: Tue Aug 13 10:22:10 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re:ghItlh jIqel:
>qen SuStel vISuch. *Long Island-Daq yIn SuStel.
>*Pennsylvania-Daq jIyIn jIH. tlhoS wej rep vIleng 'e'
>vIpIH. 'ach jIQaghqu'. *Friday pov lengwIj vItagh. Dat
>Dujmey tu'lu'. tlheghmey tIq chenmoH Dujmey. 'ej latlh
>ngeQDI' wa', bejmeH QItchoH Hoch. <Qo'!> DujwIjDaq vIjach.
><QIH leghQo'! vIH!> Humanpu' QIp. QIt' mavIHmo', nI'choH
>lengwIj. law'qu' Dujmey tu'lu', vaj QIt vIHchoH wa' Duj,
>qaS mIm'a'.

SuStel: DuSuchqa'pa' jIqel, jolpatlIj yItI'!Back to archive top level