tlhIngan-Hol Archive: Sun Aug 11 12:29:32 2002

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: Germany DabwI'pu'vaDAm 11.08.2002 18:41:13, schrieb "Agnieszka Solska" <agnpau1@hotmail.com>:

>Germany DabwI'pu'vaD QInvam vIlab:
pa' vIDab jIH.

>tlhIngan Hol DaqeqmeH 'eb yIjon!
Hoch qeqmeH 'eb vIjon vIneH.

>August 31 jupwI', nI'taQ vISuchmeH Germany vIghoS.
>qaStaHvIS loS jaj tlhIngan Hol neH wIjatlh. {{:-)
Saghom vIneHbej!

Quvar.
Back to archive top level