tlhIngan-Hol Archive: Wed Oct 06 20:26:58 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Pictionary vIQujDaHjaj ram *Pictionary*Hey wIQuj jIH juppu'wI' je.
(Quj luSovbe'bogh ghotpu'vaD vIDel: naghHey beQDaq qech ghItlhlu', 'ej qech
luloynIS latlh QujwI'pu'.)
maQapchu'ta'DI', DoghchoH jupwI', 'ej jIHvaD qech ghItlh jupwI'.
cha' ghot, naQjej, QuchDu'na' je ghItlh ghaH.
SIbI' ghIq {HolQeD} vIloy. (HolQeD chu' 'oS) jIlugh 'ej jImon.

-taDBack to archive top level