tlhIngan-Hol Archive: Sat May 08 10:56:46 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: muD DujQov QInmo', qID vIqaw:

muD DujDaq leng loS: Duj DeghwI', wej raQpo'pu' je.
veng wa'DIch vaS'a' ghoStaHbogh SuvwI' ghaH wa'
raQpo''e'. DuSaQvo' cheghtaHbogh loDHom ghaH wa'
raQpo''e', 'ej lalDan pIn ghaH wa' raQpo''e'.

pay' QapHa'choH muD Duj QuQ, 'ej chalvo' pumchoH
Duj. *parachute* Suq DeghwI'. jatlh "petoD'egh",
'ej Dujvo' Sup. 

latlh *parachute*mey Sam raQpo'pu'. Do'Ha', cha'
*parachute* neH tu'. jatlh SuvwI' "jIH val law',
Hoch val puS, vaj *parachute* vIqotlh." *parachute*
tlhap ghaH 'ej Dujvo' Sup.

ratlh wa' *parachute* 'ach cha' raQpo' jay'. jatlh
lalDan pIn "*parachute* yItlhap, loDHom. jIqan. yIn 
nI' vISIQpu', 'ach SoHvaD ratlh DIS law'. DatlhapnIS."

Hagh loDHom. jatlh "qay'be', qaH. maHvaD taHbej
yIn. SuvwI'vetlh val law', Hoch val puS, 'ach
*backpack*wIj neH nIH ghaH."

-- ter'eS
 Back to archive top level