tlhIngan-Hol Archive: Thu May 06 21:17:25 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: QapHa'qa' QumwI'ja' Qov:
>bIHotchugh bIjaHnIS.  Huv'a' QIn? ;-)

yajchu' qaH.

>teHlaw'.  DaHjaj Qapchu' QumwI' net ja'.  jIHvaD neH pay' QapHa'.

QaptaHbe'.  QobchoHpa' ghu' tI'nISqu'lu'.

>...mughojmoHmeH QumwI' QapHa'moH 'e' vIchaw' 'ach telmey paQDI'norghqoq
>vIghoj neHchugh, jIQuchHa'choH.

ghaytan HeghmoHmo' HapHa'bogh tel, jIQochbe'.  jIQuchbe' je.

-- ghunchu'wI'
Back to archive top level