tlhIngan-Hol Archive: Tue Jun 15 20:18:40 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: Hov leng DS9At 10:46 PM 6/15/99 -0400, you wrote:
>
>wej jabbI'ID Qav vIbej.  Do'Ha' vIqonHa'ta'

DaqonHa'ta''a'?  qatlh chIch DaqonHa'?

SuSvaj.  vaj QInlIj vIlaDQo', SuSvaj!
>"spoiler"mey vIleghqangbe'chu'.
>
>	--Qanqor
>
>
>Back to archive top level