tlhIngan-Hol Archive: Tue Jun 15 07:41:53 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: jIchegh tulajchughreH chegh charghwI' net pIH. qa'DajvaD potlhlaw' Holvam. 
not ghaH vIlajQo'. law'lI' cheghwI'pu'! DaH Seqram wIpoQtaH.
nuqDaq ghaHtaH?

ja' charghwI':
>tugh qep'a' javDIchDaq jupwI'pu' vIghomqa' 'ej chaq jupwI' chu'
>vIqIH. 

ghomqa' juppu'na' 'e' vItIvbej. jup chu' vIqIH vIneH je.

>laHwIj vIDubnISbej. jIghItlhbe'chugh vaj jIjatlhlaHbe'.
>HIQaH.

lu'. jIngaj. mu' mach vIlo'. pagh mojaq vIchel. Qatlh Qu' 'ach DuH.
targh yIlegh! qet targh. yIqet, targh! toH, targh ngeQ Duj.
'Iw yIlegh! qet 'Iw. yIqet, 'Iw!

jIDogh. jItlhIj. jIbup.

charghwI', bISaHqa'mo' Hol DaquvmoH. batlh ghob wIpabjaj.

-- ghunchu'wI'Back to archive top level