tlhIngan-Hol Archive: Wed Jul 07 21:24:50 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: tlhIngan yupma'ja' DloraH:
>>BTW, chay' pIm wo' jaj qotba'val yupma' je?  molor HoHDI' Qo'noS tay'moH
>>qeylIS.  poHvetlh tlhIngan wo' chenmoH.  qarbe''a'?
>
>molor HoHDI' qeylIS, SIbI' jIjbe' Hoch tlhIngan
>mIw wa'DIch 'oH neH wanI''e'

chaq "Concord" qawlu' 'e' rur wa' yupma' 'ej "Yorktown" qawlu' 'e' rur latlh.

-- ghunchu'wI'
Back to archive top level