tlhIngan-Hol Archive: Fri Jan 29 21:39:35 1999

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: qIDAt 06:27 AM 1/29/99 -0800, you wrote:
>ja' SuSvaj:
>>...DaHjaj Qatlh law', jajmey ngo' Qatlh
>>puS.  'ej Qatlhqu'choHtaH qo' naQ.  ngoDmeyvammo' Qatlhqu'choHtaH DaHjaj
>>nenwI'pu', puqpu' je'.  chaq qo' wIDublaH, 'ach wInapmoHlaHbe'.  
>
>DanapmoHqu' 'e' vIpoQbe'.  DaQatlhqu'moHbe' 'e' vIchup neH.
>
>Qatlhbej qo' naQ 'e' vItemlaHbe'.
>'ach naptaH qo'Hommaj 'e' vIqaplaH.

chay' 'e' wIta'?  chay' qo'na'vo', qo'Hommaj wIchevlaH?  "Amish" wIDachugh,
vaj qo'Hom nap wIchenmoHlaH.  'ach yInvetlh vIneHbe'

SuSvaj


>
>-- ghunchu'wI'
>
>
>Back to archive top level