tlhIngan-Hol Archive: Mon Oct 18 07:20:37 1993

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

QonoSwIjtlhInganpu'

QonoS vIleH net chuppu'
qech QaQ 'oH 'e' vIHar
jIghItlhbe'pu', lumwI' jIH
'ach vIt 'oH 'e' reH jIvumtaH

toH charghwI': "joke"lIj vIyajpu'
tlhaQ 'oH.

HoltejBack to archive top level