tlhIngan-Hol Archive: Sun Dec 12 20:21:17 1993

Back to archive top level

To this year's listing[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next]

KBTP: _marqoS_ 'ay' jav
pa'vo' mej 'ej juHpuHDaj ghoS 'ej ghaH lutlha' ghojwI'pu'Daj

qaSDI' *Sabat* chIrghDaq ghojchoHmoH
'ej 'Ijbogh law'wI' merlu' jatlhtaHvIS chaH:
	nuqvo' ghotvamvaD Dochvam noblu'?
	ghotvamvaD valghach noblu'bogh, 
	ghopDuDajmo' qaSbogh HoSghajmeyvam je nuq?

	'aHchenmoHwI'vetlh ghaH ghotvam'e',
	*marI'ya* puqloD, 
	*ya'qoboS* *yoSeS* je *yu'DaS* je *SImon* je loDnI' ghaH, qar'a'?
	naDev retlhmajDaq yIn be'nI'pu'Daj, qar'a'?
'ej chaH maw ghaH

chaH jatlh *yeSuS*:
	pagh nemSovwI' quvHa'moHlu',
	juHpuHDajDaq qorDu'Daj jojDaq je juHDajDaq je tu'lu'be'chugh

pa' pagh HoSghaj vanglaH, ropwI' puS vorbe'chugh, HotDI' ghopDu'Daj

ghaH mer voqbe'ghachchaj
vemghommey SumDaq leng ghojmoHtaHvIS

lucholmeH wa'maHcha' lura'
cha' cha' je ngeHchoH ghaH
chaHvaD qa' lam woQ nob

HevaD pagh lutlhapmeH lura', wa' naQ 'oHbe'chugh
Soj, ngaSwI', DeQ'e' ngaSbogh qogh je lutlhapQo'

'ach *SanDal* baghghach waq tuQ 'ej cha' yIvbeH tuQQo'

chaH jatlh:
	vogh'e'Daq juH bo'elchugh, pa' peratlh, Sepvetlhvo' wej SuDoHtaHvIS

	lIlajQo'chugh mIch vay''e' 'ej lI'IlQo'chugh
	pa'vo' SuDoHtaHvIS, pummeH tobmeH qamDu'raj bIng lam yIteq

mejDI' chaH, yemghachchaj paymeH SoQ luja'

qa' lam law' DoHmoHtaH 'ej HumghachtIQ lulo'taHvIS ropwI' law' ngoHtaH 
'ej vortaH

Qoy ta' *Hero'DeS*, noychoHmo' pongDaj 'ej lujatlh:
	Heghpu'wI'vo' vempu'law' taymo' Say'moHbogh *yo'a'neS*
	wanI'vammo' ghaHDaq HoSghajmey luchu'lu'

jatlh latlh:
	ghaH *'elIya*'e'
jatlh latlh:
	ghaH leSSovghot'e' rapbogh wa' leSSovghotpu'vetlh quv

QoyDI' jatlh *Hero'DeS*:
	vempu'law' *yo'a'neS* vImuHbogh

ngeHDI' *Hero'DeS*vam, *yo'a'neS* qop 
'ej loDnI'Daj *pI'lIpoS* be'nal *HeroDIyaS*mo' bIghHa'Daq yon, ghaH Sawmo'

*Hero'DeS* jatlhmo' *yo'a'neS*:
	loDnI'Daj be'nal DaSaw ney chaw'be'

ghaHvaD noDqang *HeroDIyaS*
HoHqang 'ej HoHlaHbe'

*yo'a'neS* Hajmo' *Hero'DeS*
ghaH ruv quv je loD'e' 'e' Sov
QantaH 'ej 'IjDI' mISqu' 'ej 'IjtaHvIS tIvtaH

qaSDI' poH lo'laH, qoSDajmo' chuQunDajvaD la'pu'DajvaD je,
*ghalIla'ya* potlhghotpu'vaD je 'uQ qaSmoHDI' *Hero'DeS*,

'elDI' *HeroDIyaS*vam puqbe' 'ej vIHchu'taHvIS,
*Hero'DeS* ghomwI'pu' je belmoH
be'Hom jatlh *Hero'DeS*:
	vay''e' DaneHbogh HItlhob, vaj qanob

'ej ghaHvaD 'Ip:
	vay''e' DaneHbogh qanobrup
	wo'wIj bIDDaq 'e' vIvuS

'elDI', SoSDaj jatlh:
	nuq vItlhob?
'ej jatlh:
	taymo' Say'moHbogh *yo'a'neS* nach

ta'Daq SIbI' 'elDI' moDtaHvIS, tlhob jatlhtaHvIS:
	SIbI' beQwI'Daq Say'moHwI' *yo'a'neS* nach qanob vIneH

'IQqu'choHtaHvIS ta', 'Ipmeymo' SaHwI'pu'mo' je ghaHvaD nobQo' neHbe'

SIbI' 'avwI' ngeHDI' ta', nachDaj qemmeH ra'

mejpu'DI', bIghHa'Daq nachDaj teq 'ej beQwI'Daq nachDaj qem 'ej be'HomvaD nob
SoSDajvaD nob be'Hom

luQoyDI' ghojwI'pu'Daj, ghoS 'ej lomDaj luwoH 'ej molDaq lulan

*yeSuS*Daq ghom ghojwI'pu'Daj
Hoch luvangpu'bogh 'ej ghojmoHpu'bogh lumaq

chaH jatlh:
	Ha', Daq chImDaq nIteb loQ peleS,
	law'mo' ghoSwI'pu' yaHwI'pu' je 'ej chaHvaD yapbe' Soj'e'

'ej Daq chImDaq nIteb DujDaq mej chaH

yaH chaH 'e' lulegh 'ej lutlhoj law'wI'
qamDu'chaj lo'taHvIS, venH Hochvo' pa' ghommeH qet 'ej chaH nung

'elDI', ghom'a' tIn legh, 'ej chaH vup, rurmo' 'avwI' lughajbe'bogh Qoghmey'e'
'ej chaHvaD law'wI' ghojmoHchoH

paSchoHDI', ghaH lucholDI', lujatlh ghojwI'pu'Daj:
	chIm Daqvam 'ej paSchoH

	mejDI', Du'mey venghommey je DechDaq luSopmeH vay' luDIlmeH,
	lumejmeH tIra'

jangtaHvIS jatlh:
	SopmeH chaH bonob tlhIH
'ej lujatlh:
	mamejDI', cha'vatlh DeQ tIrSoj wIDIl'a' 'ej SopmeH DInob'a'?

chaH jatlh:
	ghorgh tIrSoj boghaj? 'e' boleghmeH peyaH
luSovDI' jatlh:
	vagh, cha' bIQHa'DIbaH je

tI SuDDaq QotmeH ghomHom ghomHom je, Hoch lura'

Qot vaghmaH ghot ghommey, vatlh ghot ghommey je

vagh tIrSoj cha' bIQHa'DIbaH je tlhapDI', chal bejDI', 
tIrSojmey noDchu' 'ej ghor
'ej chaHDaq lanmeH ghojwI'pu'DajvaD nob 'ej HochvaD cha' bIQHa'DIbaH wav

Sop Hoch 'ej luyonlu'

chuvmey wa'maHcha' ngaSwI' naQ woH
bIH je bIQHa'DIbaH chuvmey'e'

vaghSaD chaH tIrSoj Sopbogh ghotpu''e' 

SIbI' Duj lutIjmeH 'ej *betlhSayDa* retlhDaq lunungmeH ghojwI'pu'Daj luraD,
ghom'a''e' wej mejmoHtaHvIS

chaHvo' mejDI', HuDDaq joH'a'vaD jatlhmeH DoH

ram qaSchoHDI', ngeng botlhDaq 'oH Duj'e' 'ej puHDaq mob ghaH

Duj luvo'taHvIS luqay'lu' 'e' leghDI', chaH boQHa'mo' SuS,
qaSDI' ram 'avwI'poH loSDIch SumwI',
chaH chol, ngengDaq vIttaHvIS 
'ej chaH puS neHlaw' ghaH

ngengDaq vIt ghaH 'e' luleghDI', ghaH Heghpu'wI' qa''e' 'e' luHar 'ej jach,

luleghmo' Hoch 'ej Sot
SIbI' Hochchaj ja' 'ej jatlh:
	peyoH! jIHbej; peHajQo'!

chaHDaq Duj Sal 'ej pujchoH SuS
yay'qu'bej chaH,

tIrSoj ghu' luyajbe'mo' 'ach ley tIqchaj

puH lupawDI', *gheneSaret* lughoS 'ej vergh

Dujvo' mejDI', SIbI' lughovDI',

mIch naQDaq leng qettaHvIS chaH, 'ej QongDaqDaq rupwI'pu' qemchoH,
vogh'e'Daq ghaH 'e' luQoychugh

venghom veng ghap Du' ghap vay' 'elchugh, ngevghachyotlhDaq pIvHa'wI'pu' lan,
'ej mopDaj HeH neH luHotmeH lutlhob
ghaH luHotbogh Hoch'e' lutoDlu'

-- 
***
"Relax." -- "yIleS." [THree SeconDS pauSe.] "Stop RelaxIng!" -- "yIleSHa'!"
                 --- tHe ConverSatIonal KlIngon tape.
  NIck "I am not a KlIngon. Much." NIcholaS.  nSn@krang.vIS.mu.oz.au
nIchyon jIH. nIchyon SoHbe'. nIchyon ghaHbe'. nIchyon tlhIHbe'. nIchyon jIHqu'.Back to archive top level