Qo'noS QonoS

chovnatlh wa'maH vagh

DIS cha'SaD wa', jar wej


ghItlhvam HIDjolev


ngav yoy

DaHjaj wanI' Daj vIqel. luDelmeH «Writer's
Block
» lujatlh Humanpu'. «ngav» yaj
tlhInganpu'. 'ach rut ghItlhnISDI' qonwI', chImlaw' yabDaj. pagh qech
ghaj. qaStaHvIS jajmey law' qel 'ej SIv 'ej Qub. HoS law' natlh. poH
law' natlh. 'ach pagh qech Suq. wanI'vam luDelmeH «Writer's Block» lujatlh Humanpu'. wanI'vam lupar
chaH. chaH nuQ 'oH. Suvchugh 'ej pagh luHev, lo'laHbe' 'e' luHar. 'ach
Humanpu' chaH, 'ej vIt luyajbe'. lo'laH Hoch may'. reH ngoQ tu'lu'. reH
tev tu'lu'. may' rur yIn'e'.

vaj nIDlI' qonwI'. tugh ghItlhvam qonnIS. qonbe'chugh, QuchHa' pInDaj, 'ej
bIj. bechvIpbe', 'ach Qap neH. tagha' qech Sam 'ej ghItlhchoHqu'!
ghItlh 'ej ghItlh 'ej ghItlhtaH. 'oy' ghop, 'ach ghItlhlI'. ngav SIQ.
rInDI' may'Daj, lut pov ghaj. bechpu', 'oy'pu', 'ej tagha' charghta'.
Human ghaHchugh, chaq leS 'e' chaw'. Doy'. 'oy' ghopDaj yabDaj je.
'ach not leS tlhIngan qonwI'. latlh qech charghnIS! vaj pInDajvaD
nobDI', latlh lut SamchoH. reH latlh lut Sam qonwI'na'.


[HeD]

Qo'noS QonoS juH chegh

[juH]

tlhIngan Hol yejHaD juH chegh

[Duv]