Qo'noS QonoS

chovnatlh wa'maH cha'

DIS cha'SaD, jar wa'maH cha'


ghItlhvam HIDjolev


lalDan qep

wej ben Disney qo'Daq reH qorDu'wIj. poHvetlh
vIqelbe'taH. cha' ben pa' mareHqa' jIH be'nalwI' puqloDwI' je. poHvetlh
vIqelbe'taH. wa' ben pa' wIjaH jIH be'nalwI' je. poHvetlh'e' vIqel.

Reform Judaism lalDan wIpab. lalDan yaSHom ghaH
be'nalwI"e'. Hoch cha' DIS chen lalDan boq qep'a'. qaStaHvIS Hogh ghomtaH
'oSwI'mey. vengmaj ghom 'oS be'nalwI' net wuq. jeS ghaH 'e' DIl
ghommaj. leng'e' QongDaq'e' je DIDIlnIS maH. Do' quq De' wIHevbogh:
qutlhlI' 'op Disney mebpa'mey.

qaStaHvIS boq qep'a', qaStaH je puqloDma' DuSaQ. DachlaHbe'bejmo' ghaH,
nutlhejlaHbe'. QorghnISba' vay', 'ach 'Iv wIwIv? maSutlh ghaH maH je.
juHmaj ratlh neHqu'. DuSaQ lupwI' lIgh 'e' parHa'. vaj nab wIchup:
qaStaHvIS qep'a' Hogh, juHmaj DablaH SoSDaj SoS. QaQ nab 'e' laj Hoch.

Tuesday 'oH qep'a' jaj paghDIch'e'. jajvetlh
juHmajvo' maleng. pawlaHpa' SoSnI', raQpo' Duj wIlIghchoHmeH
matlheDnIS. qay'be'; nuboQqang vavwI'. raQpo' DImojmeH mamej. DuSaQ jaHrup
puqloDwI' 'e' QaH vavwI'. loQ nI' Duj yotlh ghoSmeH lengHom 'ej
mamoDnIS. Do' wInISlu'be' 'ej mapaSbe'.

buy'be' Duj. chImmo' 'op quSmey, wej quS DIDanlaH jIH be'nalwI' je
(mataHmeH maSachnIS net Sov). lIH'egh beq 'ej ngoD Daj wItu'. be' ghaH
HoD'e' 'ej loD chaH yaS wa'DIch'e', chIjwI"e', toy'wI'pu"e' je.
taghchoHDI' leng maQuchrupbej. 'ach puvchoHmeH Duj chungtaHvIS, vay'
ngeQlaw' Saqjan 'ej wab HoSghaj wIQoy. quSmey tep je vIHmoH wab. pay' maH
DungDaq poSchoH lojmIt mach 'ej nargh yInSIp luch! chach wISIQbe'taH. poS
wa' lojmIt neH. poSmoHba'pu' muplaw'bogh Doch. maH tlhop quSDaq ba'taH Duj
leHwI'. Sal Duj 'e' mevDI', yInSIp luch lelHa' leHwI' 'ej lojmIt SoQmoH.
QeyHa'taH lojmIt 'ach mapuvtaHvIS poSqa'be'.

mapuvchoHDI' loQ mapaS, 'ach numa'qang SeHwI' 'ej qIgh puS wIghoSlaH.
Orlando wIcholtaHvIS mapaSbe'taH. Do'Ha' SaqmeH He
choHlu' 'ej maSaqlaHpa' maloSnIS. tugh mapaw 'ej tepmaj wISuqqa'.

mebpa'mey DIghoSmeH lupwI' wIpoQ. chaw'mey DIje' 'ej maloSqa'. qep'a'
jeSwI'pu' law' DItu', 'ej wa' wISovbogh wIghom. Swan qepqachDaq qaS boq qep'a', 'ej pa' QongtaH
HochHom. waghqu' Swan mebpa'mey, 'ej qutlh All-Star Music Resort mebpa'mey, vaj
«QoQpa'mey» wIDablI'. waH je lupwI' chaw', 'ach cha'logh neH
lupwI' wIlIghnIS 'e' wIQub. tlheDrupDI' lupwI' wIyong 'ej nom mebpa'meyDaq
mapaw. loQ ma'eq 'ach nulajbeHmo' mebpa'maj maQuch.

Sarbej Disney lupwI'mey pat. mebpa'vo' SwanDaq maghoSnIS, 'ach He nap tu'lu'be'. QoQpa'meyvo'
EpcotDaq lupwI' wIlIgh. Disney MGM
Studios
Daq lupwI' pIm wIlIgh. Swan wIjaHmeH
bIQ lupwI' wItIj. QIt ghoS bIQ lupwI' 'ej Huj HeDaj. Swan juS 'ach mevbe'. cheghpa' lupwI', Boardwalk Epcot Yacht and Beach Club je SIch. tagha' SwanDaq mev. 'ach maloS wIneHbe'mo' nab 'ong
wI'ogh. BoardwalkDaq matIjHa' 'ej SwanDaq mayIt neH. yItmeH poH ngaj law' lIghmeH poH ngaj
puS.

SwanDaq jeSwI'pu' tetlh wI'ol. jeSbej
be'nalwI'. meghmey SeQ 'uQmey SeQ je SopmeH ghaH, chaw'mey Suq. wa' 'uQ SeQ
wa' megh SeQ je neH vISop 'e' vInab. wej taghpu' qeqna' 'ej poHmaj wISeHtaH
maH. 'uQ tam wItIv, 'ej Key Lime chab 'ey wIwav.

poH nI' poQpu'mo' lupwI' leng, nabmaj wIchovqa'. yav Duj wIneHchoH. vaj Duj
mach ngIp be'nalwI'. vIDIlnIS jIH, 'ach jIbepbe'. wanI'mey ngeDmoHbej Duj
wIchIjlaHbogh.

nI'qu'choH jaj. mebpa'majDaq machegh. Duj wISeHmo' maloSnISbe' 'ej nom
maghoS. 'eq 'ach maDoy'. tugh maQongchoH. jaj veb tagh wanI'mey potlh.


jIQuj

vaghHu' jIropchoH. DaH jIroplI'. vaghHu' 'oy' HughwIj. loSHu' 'oy' nachwIj
je 'ej jIDoy'choH. QIt taghDu'wIj 'aqroS yIvchoHlu'. jItlhuHDI'
jeDchoHlaw' muD. taghDu'wIjDaq vI' taS. latlhpu' vIropchoHmoHQo'meH
jImobtaH. ('IH mu' «vIropchoHmoHQo'meH». yajlu'chu'.)
jIroptaHvIS QIt tlhetlh poH. nuvpu' vItIv 'ej QoQ vImuch 'e' vItIv 'ach
jIroptaHvIS jIDoy'mo' QoQ vImuchlaHchu'be'. vaj vItIvbe' 'ej nuvpu'
vIjunmo' vItIvbe'. DalchoHlaw' Hoch.

Do' De'wI' Quj chu' vISuq. Zelda wIch: Majora qabqoq 'oH. Daj. Doj.

Groundhog Day lut rur Qujvam. Quj qo'Daq taghDI'
lut loD Qup jIH 'ej tlhaq'a' retlhDaq jIpaw. Qu"a' vIghaj 'ej
vIQapbe'chugh wejleS qo'wIj ngeQ maS QeH. Hoch Qaw'lu'. jIHegh 'ej
jIHeghpu'DI' jIvemchoH 'ej tlhaq'a' retlhDaq jIpaw'qa'. Qu' vIta'meH wej
jaj vIghajqa'.

jIpawDI' poH ocarina vISuqnIS. vISuqbe'chugh
qaSpu'DI' wej jaj Hoch Qaw' maS QeH, 'ach poH ocarina vISuqchugh 'ej vISuSchugh 'ej poH bom
vImuchchugh, jIQomlaw' 'ej yoychoHlaw' Hoch 'ej qaSHa'chu' wej jaj. DaHjaj
moj wejHu'.

jIHeghchugh Hoch vIvI'bogh vIchIl. jItaghnISqa'chu'.
jIHeghpa' poH bom
vImuchchugh
'ej jaj wa'DIch vItaghqa'ta'chugh
vaj 'op vIchIl 'ej 'op vIpollaH.
Qu'Hom vIta'bogh vIta'nISqa'be'.
ghIgh chu' vIwuq.
Qu'Hom law' ghaj
Qujvam.

QujvamDaq cha'maH nuv vIQaHnIS. vIQaHlaHpa' vISamnIS. cha'maH loS qabqoq
vISuqnIS. jaghpu' law' vIjeynIS 'ej loS jagh'a'pu' vIjeynIS. vengHomwIjDaq
loS 'ay' tu'lu'. vengHomwIj HurDaq loS Sep tu'lu'. Qu'Homvam vIta'ta'DI'
Quj 'ay' cha'DIch vItaghlaH.

ghIq loS chIrgh vIghoSnIS 'ej jaghpu' law' vIHoHnIS 'ej wa' jagh'a'
vIjeynIS. jISubnIS.

Qujvam vItIvlI'.

pItlh.


[HeD]

Qo'noS QonoS juH chegh

[juH]

tlhIngan Hol yejHaD juH chegh

[Duv]