Qo’noS QonoS Soch

Qo'noS QonoS

chovnatlh Soch

DIS cha’SaD, jar Soch


ghItlhvam HIDjolev


vuDwIj: toch De’wI’vaD
ghItlhwI’mey

nuHmey nIv ghaj SuvwI’pu nIv. net Sov. QaQ butlh ‘ach rut yapbe’. De’
SuvwI’ SoHchugh vaj nuHmeylIjvaD De’wI’ Dalo’ ‘ej chaq toch De’wI’ Dalo’.

toch De’wI’vaD naQjej moj ghItlhwI’ ‘ej chonnaQmey law’ tu’lu’. chay’ DawIv?

ghItlhwI’mey puS vInuDpu’. yIqIm.

toch De’wI’wIj vIje’DI’ tlhej ghItlhwI’ wa’DIch. mep ‘oH naQjejvam. Qap ‘ej
yap. not latlh vIghajnISbe’. ‘e’ vIHar. jImuj.

qaS wa’ Hogh ‘ej ghItlhwI’ cha’DIch vIHev. jIHvaD tlhevjaQ le’ nob
be’nalwI’. qonwI’ jIH. rut toch De’wI’Daq jIghItlh ‘ej rut navDaq jIghItlh.
‘e’ yaj be’nalwI’. toch De’wI’Daq navDaq je ghItlhlaH tlhevjaQ chu’. Dun
‘ej not latlh vIghajnISbe’. ‘e’ vIHar. jImuj.

qaS wa’ latlh Hogh ‘ej latlh nob vIHev. vagh ghItlhwI’mey pIm ‘oH naQjej
wejDIch. yImISQo’. rap vagh ghItlhwI’ ‘ach SuD wej ghItlhwI’ ‘ej Doq wa’
ghItlhwI’ ‘ej pIm latlh. naHmey pIm rur Hoch. iMac
De’wI’mey Daleghpu’chugh vaj bIyaj. pay’ DuHmey vIghaj. jIQeHchugh naQjej Doq
vIwIvlaH. jI’IQchugh naQjej SuD vIwIvlaH. jIQuchchugh latlh naQjej
vIwIvlaH. Dunqu’ ‘ej not latlh vIghajnISbe’. ‘e’ vIHar. jImuj.

qaS cha’ latlh Hogh ‘ej paw cha’ ghItlhwI’mey. Dojqu’ ghItlhwI’ chu’.
motlhbe’ naQjejvam. ghIntaq bIH. ‘ughqu’ ‘ej Subqu’. ghopwIjDaq vI’uchDI’
jIHoSghajchoH. boch wa’ ghIntaq ‘ej qIj wa ghIntaq. QIn le’ ghaj. Doq ‘ej
wov. tlhoS mIn meQ QInvam. toch De’wI’wI’ DuQ. jIHHom qIpchu’. ‘ach
jIrInbe’. ghIntaq laghlu’ ‘ej QIn machqu’ ngaS wa’ ‘ay’. toch De’wI’
taghqa’moHmeH QIn machqu’ lo’lu’.

qaS jar law’ ‘ej ghItlhwI’wI’ vIwIv. not naQjej motlh vIlo’. Dal mep
nap. rut chonnaQ vIlo’ mumonmoHmo’. ‘a’ tlhoS reH ghIntaq vImaS. jIqonDI’
mupIlmoHlaH nuHna’vam. reH yIqaw: ghIthwI’ HoSghaj law’ ‘etlh HoSghaj pus.


Daqmey bISuchchugh qonmeH naQjej law’ bItu’laH.


nagh beQ

[nagh beQ DaSuqmeH, naDev yIvang]


[HeD]

Qo’noS QonoS juH chegh

[juH]

tlhIngan Hol yejHaD juH chegh

[Duv]