Qo’noS QonoS vagh

Qo'noS QonoS

chovnatlh vagh

DIS cha’SaD, jar vagh


ghItlhvam HIDjolev


tera’vo’

tera’ woQ vIyajchu’be’. tlhIngan woQ rurbe’. wo’ lughaj tlhIngan
‘ej che’chu’wI’na’ ghaHtaHneS voDleH’e’. pIj ta’vaD vang Qang, ‘ach
che’bej voDleH. vaj’a’ nIvqu’ ghaH ta”e’ net Har, ‘ej lutoy’ ‘ej
lulob Hoch. HolDaj wIjatlh je’; choHDI’ ta’ choH tlhIngan Hol. wo’
ghaHqu’ voDleH’e’. rut woQDaj qaDlu’ ‘ach qubqu’ wanI’vam. motlh nap
ghu’.

tera’Daq pImbej. wa’ DevwI’ tu’lu’be’. qum pIm ghaj Hoch puH. ‘ej
pIj napHa’ qumvam. puH vIDabbogh qum napHa’ law’ qum bo’oghlaHbogh
napHa’ puS. qum ghaj Hoch veng, qum ghaj Hoch mIch, qum ghaj Hoch
Sep, qum ghaj puH naQ. vaghmaH Sep tu’lu’. motlh wej ‘ay’ ghaj qum.
chut chenmoHwI’pu’ ngaS ‘ay’ wa’DIch; DevwI’ yejDaj je ngaS ‘ay’
cha’DIch; noHwI’pu’ ngaS ‘ay’ wejDIch. cha’ juH Dab chut
chenmoHwI’pu’. ‘op vengDaq, DevwI’ puS chaH DevwI”e’. rap ‘ay’mey
woQ; chut chenmoHwI’pu’ che’be’ DevwI’qoq, noHwI’pu’ che’be’ chut
chenmoHwI’pu’. ghu’vam naQ boyajchu’chugh vaj Suvalqu’!

‘ej ru’ HochHom nuvpu’! yIntaHvIS toy’ noHwI’pu’, ‘ach ru’
latlhpu’. Sar poHchajmey. qaStaHvIS loS tera’ DIS Dev puH naQ
DevwI”a’. rut toy’qa’, ‘ach wa’logh neH; qaSpu’DI’ chorgh DIS rIn
che’taHghachDaj ‘ej SughHa’lu’ net poQchu’. ‘ej chay’ DevwI’ veb
wIvlu’? ‘e’ boHarlaHbe’. wIvlaH Hoch rewbe’! ‘ach jIqarchu’be’.
nuv le’ ghom luwIv rewbe’mey, ‘ej ‘ampaS’a’Daq ghom le’ lungeH.
chay’ DevwI’ luwIvnIS ‘e’ lughojnISlaw’ nuvpu’vam le’. ‘ach reH
DevwI’ chu”e’ luneHbogh rewbe’mey wIv ghom’e’.

pIj lopno’mey chenmoHmeH muvchuq rewbe’mey law’. lopno’meyvam
vIyajbe’chu’pu’. woQ neH loplu’ qatlh net neH? ‘ej chay’ loplu’?
woQvaD HIq tlhutlh’a’ vay? woQvaD ‘oy’ SIQqang’a’ Humanpu’? Hujqu’.
‘ach qaSlaw’ lopno’meyvam. tInqu’ cha”e’ ‘ej machwI’pu’ puS tu’lu’
je. “lopno’mey wejDIch” luponglu’, ‘ach QIp pongvam; lopno’mey
tu’lu’bogh law’ law’ wej law’ puS!

toH, reH lopno’ tIv HoD Qanqor net Sov, vaj wa’ tera’ngan woQ lopno’ vIjeS
vIneH ‘e’ vIwuQ rIntaH. tera’ngan jup vIghaj, Eli
pong’egh ghaH. SepmajvaD lopno’ wejDIch DevwI’ ghaH Eli‘e’. lopno’ wejDIchvam pong ‘oH “Libertarian”‘e’; <<tlhab muSHa’wI”pu’>>
Hechlaw’. qen qep’a’vaD ghompu’ tlhab muSHa’wI’pu’ ‘ej jIjeS ‘e’
mutlhobpu’ Eli. SIbI’ jIlajba’.

jIpawDI’ jImerlu’. lopno’ rurbe’ qep’a’vam. ‘IwHIq tu’lu’be’.
pagh! qaSpa’ ‘uQ rep HIq tu’lu’be’chu’. ‘ej pagh ‘oy’naQ nuHna’
joq vIlegh. Suv pagh, paw’ pagh. lopno’ ‘oH wanI’vam’e’? lop
pagh! jImISchu’.

toH, lopbe’chugh Hoch, vaj nuq luta’? SoQmey ‘Ij. SoQ law’ much
jatlhwI’pu’ le’. taghDI’ SoQmey Dal ‘e’ vItu’. ‘ach tugh DajchoH.
tlhab luja’chuqba’ chaH. nuq ‘oH ‘ej chay’ chavlu’. nuvvampu’vaD
potlhqu’ tlhab. tlhabmeH tlhIngan, nuH vaQ neH poQ. ‘ach nuHmey
voqbe’law’ tera’nganpu’. chaHvaD mu’mey potlh law’ nuHmey potlh
puS. tera’Daq jatlhlu’: ghItlhwI’ HoS law’ ‘etlh HoS puS. ghobe’,
vIyajbe’ je. ‘ach lujatlhbej chaH ‘ej luHarlaw’ chaH. ‘etlh’e’ vImaS
jIH. ‘ach tlhab chavmeH ‘etlh lo’qangbe’lu’chugh, chay’ chavlu’?
‘ej chay’ tlhablaH vay’ tInDI’ ‘ej nabHa’DI’ qum? ‘e’ vIbuStaH ‘ej
jI’Ij. Hoch vIyajchu’be’ ‘ach qum machchoHmoHchu’ luneHbej. ‘ej
qumchaj vInuDDI’ jIQochbe’. QIpbe’ Hoch tera’nganpu’.

qaStaHvIS pem naQ taH qep’a’. jatlh muchwI’pu’ law’. qaStaHvIS cha’
repHey lopno’ chutmey choHmeH ghoH Hoch. wa’ chut vIchoHmoHta’ jIH! poQ
wa’ chutHey chu’ muchlu’pu’bogh: qaSDI’ Hoch DIS cha’DIch qep’a’vaD ghomnIS
lopno’. ‘ach choH vIchup: mu’ <<cha’DIch>> yIteq. Hoch DIS
qep’a’ yIpoQ. ‘ej choHwIj lulajta’ tlhab muSHa’wI’pu’. jIbel.

qaStaHvIS megh SoQ much be’, ‘ach vIQoypu’be’– loQ jIDum. qaStaHvIS ‘uQ
SoQ much loD ‘ej vI’Ijchu’. tagha’ much bomwI’pu’. loS tu’lu’ ‘ej po’qu’.
nIteb bom; qat pagh. mupIlmoH QoQchaj. tlhaQ bommeychaj. tay’chu’
tlheghmey bombogh. tlhIngan Hol yejHaD qep’a’ vebHa’ boqaw’a’?
<<taHjaj wo’>> bompu’ loS tlhInganpu’, tera’ngan QoQ Segh le’
lo’taHvIS ‘e’ boqaw’a’? QoQ Seghvetlh rap lo’pu’ bomwI’pu’vam. Doj chaH
‘ej vItIvqu’.

rInDI’ qep’a’vam, tachDaq maghomqa’ ‘op. matlhutlh. mabom. majaw.
DaH malop ‘e’ vIQub. lopno’na’ rurbe’ lopno’vam. ‘ach
tIvqu’law’ Hoch. wej Humanpu’ vIyajchu’.


Quj QIp peghHey

De’wI’ Quj DaQujbe’nIS ‘e’ DaSov, QonoS vebHa’ DalaDchugh.
qaghuHmoHta’.

Do’Ha’ qeSwIj vIlo’be’. peghHey vIghoj ‘ej vItob vIneH. QujvamvaD
<<mol’a’ weHwI’ cha’>> ponglu’. Qujvam Dab be’qoq
‘IHqu’. be’vamvaD lara’ ponglu’. lara’ Sut ngabmoHlaw’ peghHeyvam.

wej peghvam vIchu’ta’. Qatlh. qatlh Qatlh?

pegh vItaghmeH patlh wejDIch vItaghnIS. Do’Ha’ not patlh
cha’DIch vIjuSta’. pa’ qay’qu’ bIQDujHom. vISeHlaHchu’be’.
Daq vIghoSnIsbogh vISovbe’ ‘ej reH lara’ HoHlu’. jImoghlI’.

patlh wejDIchDaq vIpawDI’ vaghlogh tlhe”eghnISmoHchu’
lara’. qay’be’.

ghIq chorghlogh beH’a’ baHnIS lara’. chaq qay’. wej nIch
yap vISamta’. loSlogh beH’a’ baHchugh lara’ chImchoH
beH’a’. latlh nIch vISamnISba’.

ghIq wejlogh SupnIS lara’. qay’be’.

ghIq Quj Qorwagh vItInnISmoHchu’ ‘ej vImachnISmoHchu’.
qay’be’ ‘ach loQ ghIlob ghew rurchoH ghu’vam. potlh’a’
ngoQvam? jISIvchoH.

ghIq loSlogh puHvo’ bIQDaq SupnIS lara’. SupDI’ bIQ ‘elpa’
qamDu’Daj bIQ ‘elnIS ghopDu’Daj ‘ej SuptaHvIS lara’, *Ins* vI’uynIS.

ghIq *Alt* *Tab* je vI’uchtaHvIS “scary” vIqonnIS.

ghIq tlhoy’ ngeQnIS lara’.

ghIq ngab lara’ Sut ‘e’ lay’ peghHey. teH’a’? jISovbe’ ‘ej
loQ jISaHbe’choH. poH ‘Iq poQ Qu’vam ‘ej ngoQvam ram
law’ latlh ram puS.

pItlh


De’wI’ Quj chu’:
Klingon Academy

ngab romuluSngan Duj ‘e’ bej tlhIngan HoD Qup.
“noch HoS yIghur!” ra’ ghaH.
“pIvghor QIHlu’qu’. HoS yap wIghajbe’!” jang ya.
“botjan chu’Ha’! yIntagh, yap neH!” jach HoD.
“qaH! ‘ach Qobqu’–” morghchoH ya ‘ach qaghqu’ HoD.
“choQoychu’pu’. Qapchu’ noch vIneH! baHbeH, DaH!”
“lu’!”

loS tlhInganpu’.
pay’ loQ DochHey cha’ wIy.

“poSDaq, cha’SaD qelI’qam!” ja’ ya.
“nom tlhe’qu’! qara’DI’, cha…” ghopDaj pep HoD.

“baH!”
botjan chu’meH So’Ha’ romuluSngan.
‘a… narghpu’ ‘eb.

‘ejDo’ Dara’ ‘e’ Datul’a’?

chaq ‘entepray’ meHDaq HoD DaDachugh, ta’mey DachavlaHbogh DaSIv.

pagh, tlhIngan toQDuj DapuvmoHtaHvIS, DujlIj DaSo’Ha’ ‘ej ‘entepray’
SomDaq Dayov DaneH. pagh, jIH’a’lut may’mey DaqaSmoHqa’ ‘ej
jaS DaqaSmoH.

vaj, Klingon Academy DaQujnIS!

qaSpa’ Star Trek VI: The Undiscovered Country
wanI’mey, DIvI’ jeymeH SuvwI’pu’ ghojmoHmeH, tlhIngan Hubbeq ‘ampaS le’qu’
cher chang Sa’ (General Chang). QujvamvaD,
tlhIngan SuvwI’ Qup DaDa, torleq (Torlek)
Daponglu’. tlhIngan wo’ romuluS wo’ je jojDaq veH HubtaHvIS DujlIj, HoDlI’
rIQqu’moHlu’ ‘ej pay’ Duj Dara’. romuluSngan DaQaw’ ‘ej bortaS
Dajabchu’mo’, ‘ampaSvaD DunaDqu’ HoDlI’.

DughojmoHtaHmo’ chang, tlhIngan wo’ toy’bogh HoD DamojlI’.
Duj Dara’taHvIS, loghDaq Hoch lurgh DaghoSlaH.
loghDaq che’ron Sar lutu’lu’, ‘ej bISuvtaHvIS chaq Sum
Hov, yuQ, SIp yuQ’a’, ghopDap tlhegh,
luSpet ghap. rurbe’chuq che’ronmey ‘ej jaS DuqaD Hoch che’ron.
luSpet yIqel: QapHa’chugh DujlIj jonta’, Qobqu’ tlham!

Qujvam DaQujmeH cha’ mIw tu’lu’: nIteb (single
player
) nItebHa’ (multi-player) je.

nIteb DaQujchugh, vaychuq cha’ tlhIngan tlhachmey ‘e’ Del lut DajeSbogh.
lutvam ja’ HutmaH tup jIH ta. chang Sa’ Daqa’ Christopher
Plummer
, ghorqan Qang Daqa’ David Warner,
‘ej Sulu HoD Da George
Takei
je. tlhIngan SuvwI’ torleq Damoj ‘ej wejmaH Qu’ DacharghnIS.
bIvangmo’ tlhIngan wo’ San DachoH.

nItebHa’ SuQujlaH SoH juppu’lI’ je. tlhIngan tlhIHnISbe’, vaj latlh
Dujmey bowIvlaH. yuQjIjDIvI’, romuluSngan, Tholian, Gorn, Sha’kurian Dujmey boSeHlaHbej je. nItebHa’ QujlaH wa’maH
cha’ jeSwI’pu’.

may’ Duj Quj DaQujchugh, qoj Hov leng DatIvchugh,
vaj Qujvam DaparHa’bejqu’.

Qujvam DawaHmeH QujHom DaSuqlaH. SIbI’ http://www.interplay.com/klingon/game_downloads.html
yIghoS!

De’ latlh DaSovmeH http://www.interplay.com/klingon/
yISuch!


[HeD]

Qo’noS QonoS juH chegh

[juH]

tlhIngan Hol yejHaD juH chegh

[Duv]