All times on this view of the calendar are US Eastern Time (America/New_York).

Recurring

jawmeH qep

KLI Discord

jawmeH qep So 19:30 CET/UTC+1 (1:30 pm EDT) tlhIngan Hol majatlhchuqmeH maghom 'ej bel poH wISIQjaj. Hoch Hogh wa' meq vIwIv 'ej qep bI'reS muchHom…

Recurring

jawmeH qep

KLI Discord

jawmeH qep So 19:30 CET/UTC+1 (1:30 pm EDT) tlhIngan Hol majatlhchuqmeH maghom 'ej bel poH wISIQjaj. Hoch Hogh wa' meq vIwIv 'ej qep bI'reS muchHom…

Recurring

jawmeH qep

KLI Discord

jawmeH qep So 19:30 CET/UTC+1 (1:30 pm EDT) tlhIngan Hol majatlhchuqmeH maghom 'ej bel poH wISIQjaj. Hoch Hogh wa' meq vIwIv 'ej qep bI'reS muchHom…

Responses