Qo'noS QonoS

chovnatlh cha'maH wej

DIS cha'SaD wa', jar wa'maH wa'


ghItlhvam HIDjolev


vuDwIj: bochtaH maS qIHHa'lu'

Ill Met By Moonlight qonta' Sarah A. Hoyt (2001). Ace Books: New York, NY 10014. ISBN: 0-441-00860-7


jav wen qonwI'pu'vaD qep'a'Daq Sarah Hoyt vIqIH 'ej paqDaj chu' Del. wIlyam SeQpIr ghaH Sub'e', 'ach wej qonwI' moj. lutvamDaq Qupqu' loD. qen Sawta' 'ej ghube' ghaj. DuSaQ HopDaq ghojmoH 'ej Hoch jaj He tIq yItnIS. wa' ram juHDaq paw 'ach SaHbe' be'nalDaj puqDaj je.

nuqDaq chaH'e'?

yIqaw. SeQpIr Qup lut 'oH lutvam'e'.

wa'DIch, Hon'egh. chaq batlh ghajbe' 'ej pujwI' lolaHbe' ghaH. ghaytan nayHa' be'nalDaj 'ej loDna' nej. qaSbe' wanI'meyvam. qaS Dochmey Huj.

qorDu'Daj quchta' qa'pu' ta'. qen Heghpu' ta' be'nal 'ej ghube' ghajmo' ghojmoq poQ. ghojmoqvelth mojlaH SeQpIr be'nal. ta' be'nal chu' mojlaH.

nap ghu'. qorDu' toDnIS SeQpIr.

'a, yIloS. ta' ngeb ghaH ta''e'. ta'na' ghaH loDnI'Daj'e'. Hujmo' loDnIDaj, che' ta'qoq. 'e' qap ta'qoq. rut loD 'IH ghaH loDnI'Daj 'ej rut be' 'IH moj. taQqu'.

'a yIloS. «qab qa'pu' ta' ngeb» jIjatlhchugh, bo'DaghHom vIlo'. mIgh. mIghqu'. loDnI' ngormeH SoSchaj vavchaj je chotta'. batlh ghajbe'. bortaS SuqnIS loDnI 'ej ta' moj. 'ach qa'pu' HoS Hoch ghaj ta'qoq 'ej pagh ghaj. QaHmeH SeQpIr muvmoH. loD rurtaHvIS SeQpIr jup moj, 'ej be' rurtaHvIS SeQpIr parmaqay moj.

SeQpIr be'nal tlhorghHey lubotlaH'a'? be'nalDaj puqDaj je lutoDlaH'a'? ta'qoq mIgh lujeylaH'a'?

chaq. paq yIlaD 'ej Hoch Daghoj.

vItIvqu' 'ej paqvamvaD wej betleHmey vInob.

rIn!


[HeD]

Qo'noS QonoS juH chegh

[juH]

tlhIngan Hol yejHaD juH chegh

[Duv]