Qo'noS QonoS

chovnatlh jav

DIS cha'SaD, jar jav


ghItlhvam HIDjolev


'upSalaDaq yIn tlhIngan Hol

'upSalaDaq tlhIngan Hol ghojwI' lutu'lu'. maH. ghom mach maH 'a maHem. (mach ghom 'a ghomHom 'oHbe'.) Hoch wISovbe' 'a maghoj. Hoch tera' Hogh, maghom. Dargh wItlhutlh. ta' Hol mu' DIlaD. motlh wa' Qo'noS QonoS 'ay' wIlaD 'ej ghIq nItebHa' wImugh.

yej'an wIchenmoHta'. ghomvamvaD «Klingonska Akademien» wIpong. Suveryengan Hol yajbogh nuvvaD qIDHom 'oH pong'e'. SuveryeDaq Suveryengan HolvaD vum «Svenska Akademien». «Nobel» paq qonwI' pop lunob, chaq 'e' DaSov. chIch pongchaj rur pongmaj. Degh wIghaj. wa' joqwI' wIghaj je. 'a Daq, pa' ghap le' wIghajbe'mo' juHwIjDaq maghom. ('a De'wI' qo'Daq Daq wIghaj. [http://go.to/klingon/])

jInmolmey DIche'. Suveryengan Hol jatlhwI'vaD tlhIngan Hol mu'ghom wImugh 'e' wItaghpu'. QIt wIvum 'a DaH qaStaHvIS cha' DIS wIvum. mavumbejlI'qu'. DaHjaj bID paqvam wImughta'. tlhIngan Hol ghojmeH ghojwI'ma', ghojmeH ghItlhmey DIqonlI'. qepHommaj DIDubmeH, ghItlhvam DIchenmoH. mu'ghompaqHom wIgherta' je. tlhIngan Hol mu'ghom mu', qIb lengwI'vaD tlhIngan Hol mu', latlh mu' je DIboS. Hoch mu'vam ngaS paq. reH paqvam naw'laH ghojwI', wIneH. reH paqvam qenglu' 'e' wItulmo' wImachmoH 'ej wItISmoH.

reH ta' Hol wIjatlh wIneH. pab teH wIpab 'ej tlhIngan Hol qa' wIquvmoH 'e' wInID. loS vangmeH ghobmey DIpab. yIqarchu'! yI'utchu'! yIvaQchu'! yIHoSchu'! quvbej Qu'vam. wa' jaj, tlhIngan Hol jatlhwI'na' DImojta'. jatlhlu'meH QaQ jajvam.

'upSala wIDab Hoch maH. naDev bIlengchugh (pagh naDev DaDabchugh) maHvaD QIn yIngeHbej. reH mebma' DIvan. ghotlhej 'ej tlhIngan Hol yIjatlh. pIghojmoHqang. maghojqang.

mu'vam lujatlhlu' 'e' wIngeDmoH wIneH. tlhIngan Hol rurnIS Hoch mu'mey. 'a tlhIngan Hol 'oHbe' Hoch mu''e'. vaj mu' puS DIlISta'.

  • Suverye: tera'Daq Sep 'oH Suverye'e'. «Sweden» ghItlhlu'; DIvI' Hol lo'lu'chugh. 'a «Sverige» ghItlhlu'; Suveryengan Hol lo'lu'chugh.
  • 'upSala: Suverye botlhDaq veng 'oH 'upSala'e'. «Uppsala» ghItlhlu'; Suveryengan Hol lo'lu'chugh. nIb DIvI' Hol mu'.

De'wI' Quj Hov leng: yo''a' chovlu'

'ejDo' ra' neHlaw' Hoch Hov leng ngotlhwI', vaj 'eb Dun much Qujvam: yo' naQ ra'laH QujwI'! Qap'a' Quj? HIja': Qujvam tIvlaH Hov leng tIvwI', Dup Quj tIvwI' joq.

Dup Quj 'oH yo''a''e', 'ej latlh Dup Qujmey rurqu'ba'. Starcraft, rurbogh latlh Qujmey joq DaQujta'chugh, vaj tugh Qujvam Dayajchu'. Qujlu'taHvIS, loS ngoQmey motlh tu'lu': jo (cha'pujqut) boSlu'; chen qachmey, Dujmey je; cham chu' Qullu'; 'ej jagh luHIvlu' 'ej lucharghlu'. wa' qech chu' lo' Qujvam 'e' nID: beq yaS je poQ Duj, qach je. 'ach mI' neH bIH beq'e', yaS'e' je; jo Segh pIm neH rur. loghDaq qaSba' Quj, 'ach beQchu' che'ron. SallaHbe' Dujmey 'ej ghIrlaHbe'; nechlaH neH. Do'Ha' wIvvam, 'ach Quj napmoHbej. ghunmeH Qu' napmoH je.

QujDaq, loS tlhach lutu'lu': yuQjIjDIvI', tlhIngan wo', romuluS wo', borgh je. nargh je jem HaDar, qarDaSngan, bIrIyIn, verengan je, 'ach potlhqu'be'. tlhetlhtaHvIS lut, Hoch tlhach Da QujwI'. loS Qu' ghaj Hoch tlhach, 'ej rInDI' Qu'meyvam, loS latlh Qu' Qav Qujlu'. pov lut. vI'angQo', 'ach Hov leng quvmoHbej. Hoch tlhachvaD pup lut 'ay'Daj: Hoch Qan neH DIvI'; 'urmang, batlh je qel tlhInganpu'; ngor romuluSngan petaQpu' 'ej toj 'ej nep 'ej nIH; 'ej charghtaH 'ej muvmoHchu'taH borgh.

Quj lulIH DIvI' Qu'mey, 'ej ngeDqu'. ngeDtaH tlhIngan Qu'mey, 'ach romuluS Qu'mey Qujlu'taHvIS, loQ QatlhchoH, 'ej Qatlh je borgh Qu'mey, Qu'mey Qav je. 'ach Qujvam ngeD law', HochHom Dup Qujmey ngeD puS 'e' vInoH. qay'be' ghu'vam: Qujvam luje' Hov leng tIvwI' law' net pIH, 'ej ghaytan latlh Dup Qujmey Qujta'be' HochHom.

'IHbej Quj. beQchu' che'ron (Do'Ha'), 'ach beQbe' Dujmey, qachmey, latlh Dochmey je. Hov leng Duj rurchu' Qujvam Duj, 'ej chu'bogh 'ejDo' puS muchlu'. DIvI' Akira 'ejDo' vIparHa'qu'. qar Duj nuH 'ej vaQ, 'ej Duj QIHlu'DI' DIng qoj meQlaw' qoj SIp nguv nIj. Do'Ha' Dojqu'be' HochHom qachmey. 'ach Dojqu' logh SIp 'engmey: vagh Segh lutu'lu', 'ej jaS nguv. QIt DIng 'engmey 'ej 'op SeghDaq 'ul tlheghmey luleghlu'. 'IH. Qap je latlh Dochmey: luSpetmey, logh 'ochmey, ghopDap tlheghmey je. loQ Huj yuQmey: tInqu' (net pIH), 'ej che'ron bIngDaq HuSlaw'. che'ronDaq Hovmey lutu'be'lu'law', 'ach Hovmey Hop luleghlu'. Do'Ha' moHqu' wa' wanI': jorDI' vay', Doghqu' DI: wej Dop ghaj Hoch 'ay' beQ.

tlhoS rap Hoch tlhach Dujmey, qachmey je. tlharghDuj, HIvDuj, cha' qughDuj, may'Duj, nuH le' Duj je ghaj Hoch tlhach. loQ pIm beq, botjan HoS je, 'ach pImqu'be'. chuq'a' cha lughaj wa' DIvI' qughDuj, wa' romuluSngan qughDuj je, 'ej So''eghlaH 'op tlhIngan Dujmey, HochHom romuluSngan Dujmey je. tlhachmey pImmoH je nuHmey le'. loS nuH le' ghaj Hoch tlhach nuH le' Duj, 'ej wa' nuH le' ghaj Hoch latlh Duj. Daj nuHmey le', 'ej rut HoSghajqu', 'ach roD lo'meH Qatlh. botjan HoS nIHlaH romuluSngan may'Duj, 'ej tat tal'a' ghaj tlhIngan may'Duj.

cham HoS qellu'DI', tlhoS rap DIvI', tlhIngan wo', romuluS wo' je net pIH. qay'be'. 'ach HoSghajqu' borgh 'ej pImqu' 'e' vIpIH jIH. qaStaHvIS Hov leng jIHlutmey, narghDI' borgh reH tlhoS qaS qugh'a'. 'ach Qujvam Qujlu'taHvIS, latlh tlhach neH bIH. Do'Ha'qu'.

tlhInganpu' lutu'lu'mo', DaH tlhIngan Hol vIqelnIS. tlhIngan pong ghaj Hoch tlhIngan Duj, qach je. reH «'» noplu', 'ej rut pIqaD Degh wa'DIch ghItlhHa'lu' je: «Pe egh» moj «pe''egh». pongmey wIvmeH, roD tlhIngan Hol mu'ghomvo' cha' mu' luwIvlu' 'ej lutay'moHlu'. Daj 'op pongmey (pe''egh), 'ej tlhaQ 'op (ghIchnuj), 'ach Dap neH bIH HochHom'e'. tlhIngan Hol QIch chovnatlh puS lutu'lu' je. QaQ 'op: mevDI' Duj, rut «mev» jatlh. Dogh latlh: rut Duj wIvDI' QujwI', jatlh Duj «tlhaqwIj chu' qaD *blupu*». nuqjatlh? 'ach loQ tlhIngan Hol lulo'mo' ghunwI'pu' 'ej lo'Ha'chu'be' jIbepbe' jIH.

toH! Qujvam vIchup'a'? HIja'. pov lut, 'ej Qujlu'taHvIS 'IHqu'. Dup Quj nIv 'oHbe', 'ej pImbe'mo' borgh jIQuchHa', 'ach qay'be'. Quj vItIv.


[HeD]

Qo'noS QonoS juH chegh

[juH]

tlhIngan Hol yejHaD juH chegh

[Duv]