Klingonski lingvistièni in¹titut

Klingonski lingvistièni in¹titut, ustanovljen v januarju 1992, nadaljuje svoje poslanstvo zdru¾evanja posameznikov, ki se zanimajo za klingonsko lingvistiko in kulturo. Hkrati je forum za diskusijo in izmenjavo idej. Na¹e èlanstvo je raznovrstno: vkljuèuje ljubitelje Star Treka, ki so radovedni glede klingon¹èine, udele¾ence v impersonacijskih igrah, ki ¾elijo svojemu klingonskemu liku nadahniti verodostojnost, kakor tudi raziskovalce in profesionalce s podroèij lingvistike, filologije, raèunalni¹tva in psihologije, ki klingon¹èino gledajo kot uporabno metaforo v uèilnici, ali pa kratkomalo ¾elijo svoji vokaciji dodati ¹èepec avokativnosti. In¹titut je mednaroden, èeprav je doma v ZDA; nejgovo èlanstvo trenutno obsega trideset dr¾av z vseh sedmero celin.

Klingon¹èina je v resnici edinstvena. Èetudi obstajajo ¹e drugi umetni jeziki in jeziki, napravljeni posebej za nami¹ljena bitja, je klingon¹èina redek primer dela poklicnega jezikoslovca, ki je jezik izumil posebej za izvenzemeljska bitja. K temu pri¹tejte fenomen Star Treka, mita, ki je pre¾el popularno kulturo in jo raz¹iril po vsej zemeljski obli, pa boste morda razumeli, zakaj je jezik voj¹èakov tako priljubljen.

Èe ravnokar zaèenjate svoj ¹tudij klingon¹èine, je prava stvar za vas Klingonski slovar (The Klingon Dictionary; Pocket Books, ISBN 0-671-74559-X) avtorja Marca Okranda. Dr. Okrand je jezik izumil po naroèilu studijev Paramount, kjer je delal kot svetovalec pri vrsti Star Trek filmov in epizod serije Star Trek: Nova generacija. Prav tako vam svetujem, da si nabavite Konverzacijsko klingon¹èino (Conversational Klingon, ISBN 0-671-79739-5) in Klingon¹èino moèi (Power Klingon, ISBN 0-671-87975-8), avdio kaseti, katerih avtor je prav tako Marc Okrand, pripovedovalec pa Michael Dorn. Pomagali vam bosta pri uèenju klingonskih glasov in nekaterih uporabnih fraz. Èe na¹tetih pripomoèkov ne morete kupiti v svojem kraju, jih lahko naroèite pri KLI s kreditno kartico. Podatke najdete na eni od strani tega mre¾nga mesta.

Osrednji zagon Klingonskemu lingvistiènemu in¹titutu daje HolQeD, na¹a èetrtletna publikacija. Vsaka ¹tevilka je ilustrirana, ima tematske èlanke in redne rubrike, ki se posveèajo klingonski lingvistiki, jeziku in kulturi. Zraven so pisma èlanov, ki pretehtavajo, komentirajo in razpravljajo o idejah in argumentih iz poprej¹njih ¹tevilk, s èimer ustvarjajo ozraèje medsebojnega spo¹tovanja in odprtosti razprav. HolQeD tako ni le bilten, temveè akademska revija, ki ima anonimen postopek strokovnih recenzij, je registrirana pri Kongresni knji¾nici, in jo katalogizira tudi Dru¹tvo za moderne jezike (Modern Language Association).

Èe ste torej popoln zaèetnik ali pa kompetenten govorec, èe niste nikoli ¹tudirali kakega jezika ali pa govorite in pi¹ete v ducat jezikih: èe le imate interes za klingon¹èino, vas vabim, da se nam pridru¾ite v raziskovanju jezika, ki raste hitreje kot katerikoli drug jezik v galaksiji.

Qapla'

Lawrence M. Schoen, Dr. Phil.
Direktor KLI

* Back to KLI Home Page