fbpx Skip to content

Klingon Language Institute

Klingonski lingvistièni in¹titut

Klingonski lingvistièni in¹titut, ustanovljen v januarju 1992,
nadaljuje svoje poslanstvo zdru¾evanja posameznikov, ki se zanimajo za
klingonsko lingvistiko in kulturo. Hkrati je forum za diskusijo in
izmenjavo idej. Na¹e èlanstvo je raznovrstno: vkljuèuje
ljubitelje Star Treka, ki so radovedni glede klingon¹èine,
udele¾ence v impersonacijskih igrah, ki ¾elijo svojemu
klingonskemu liku nadahniti verodostojnost, kakor tudi raziskovalce in
profesionalce s podroèij lingvistike, filologije,
raèunalni¹tva in psihologije, ki klingon¹èino gledajo
kot uporabno metaforo v uèilnici, ali pa kratkomalo ¾elijo svoji
vokaciji dodati ¹èepec avokativnosti. In¹titut je
mednaroden, èeprav je doma v ZDA; nejgovo èlanstvo trenutno
obsega trideset dr¾av z vseh sedmero celin.

Klingon¹èina je v resnici edinstvena. Èetudi obstajajo
¹e drugi umetni jeziki in jeziki, napravljeni posebej za
nami¹ljena bitja, je klingon¹èina redek primer dela
poklicnega jezikoslovca, ki je jezik izumil posebej za izvenzemeljska
bitja. K temu pri¹tejte fenomen Star Treka, mita, ki je pre¾el
popularno kulturo in jo raz¹iril po vsej zemeljski obli, pa boste
morda razumeli, zakaj je jezik voj¹èakov tako priljubljen.

Èe ravnokar zaèenjate svoj ¹tudij klingon¹èine, je
prava stvar za vas Klingonski slovar (The Klingon Dictionary; Pocket Books,
ISBN 0-671-74559-X) avtorja Marca Okranda. Dr. Okrand je jezik izumil po
naroèilu studijev Paramount, kjer je delal kot svetovalec pri vrsti
Star Trek filmov in epizod serije Star Trek: Nova generacija. Prav tako vam
svetujem, da si nabavite Konverzacijsko klingon¹èino
(Conversational Klingon, ISBN 0-671-79739-5) in Klingon¹èino
moèi (Power Klingon, ISBN 0-671-87975-8), avdio kaseti, katerih avtor
je prav tako Marc Okrand, pripovedovalec pa Michael Dorn. Pomagali vam
bosta pri uèenju klingonskih glasov in nekaterih uporabnih
fraz. Èe na¹tetih pripomoèkov ne morete kupiti v svojem
kraju, jih lahko naroèite pri KLI s kreditno kartico. Podatke najdete
na eni od strani tega mre¾nga mesta.

Osrednji zagon Klingonskemu lingvistiènemu in¹titutu daje HolQeD, na¹a èetrtletna publikacija. Vsaka
¹tevilka je ilustrirana, ima tematske èlanke in redne rubrike, ki
se posveèajo klingonski lingvistiki, jeziku in kulturi. Zraven so
pisma èlanov, ki pretehtavajo, komentirajo in razpravljajo o idejah in
argumentih iz poprej¹njih ¹tevilk, s èimer ustvarjajo
ozraèje medsebojnega spo¹tovanja in odprtosti razprav. HolQeD tako ni le bilten, temveè akademska revija, ki
ima anonimen postopek strokovnih recenzij, je registrirana pri Kongresni
knji¾nici, in jo katalogizira tudi Dru¹tvo za moderne jezike
(Modern Language Association).

Èe ste torej popoln zaèetnik ali pa kompetenten govorec, èe
niste nikoli ¹tudirali kakega jezika ali pa govorite in pi¹ete v
ducat jezikih: èe le imate interes za klingon¹èino, vas
vabim, da se nam pridru¾ite v raziskovanju jezika, ki raste hitreje
kot katerikoli drug jezik v galaksiji.

Qapla’

Lawrence M. Schoen, Dr. Phil.

Direktor KLI


* Back to KLI Home Page

This page was last modified on March 30, 2014 and is managed by:

The Klingon Language Institute is a nonprofit corporation and exists to facilitate the scholarly exploration of the Klingon language and culture. Klingon, Star Trek, and all related marks are Copyrights and Trademarks of Paramount Pictures. All Rights Reserved. Klingon Language Institute Authorized User.